นายศิริพงษ์ เหง้าสุวรรณ
นายก อบต.หนองสังข์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2016
ปรับปรุง 18/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 363992
Page Views 768767
 
สำนักปลัด

นางดารุณี แม้นชัยภูมิ
หัวหน้าสำนักปลัด

นางศิริกาญจน์ วรรณศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวกนกนาถ เชื้อดวงผูย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สิบเอก บุญเที่ยง แสงโคตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป

นายเจริญชัย พรามดิ่ง
พนักงานขับรถ

นายสุริยา อินภูวา
พนักงานขับรถ

นางศิริพร ด้วงคำภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอิสสระ ปู่บุตรชา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายชาติสยาม ถิ่นตองโขบ
คนสวน

นายโชคชัย เชื้อบริบูรณ์
พนักงานสูบน้ำ

นายถาวร เชื้อบริบูรณ์
พนักงานสูบน้ำ

นายยุนร์ นามวงษา
พนักงานจ้าง

นายสิทธิพล แสนสุภา
พนักงานจ้าง

นายณัฐพล บุญจันทร์
พนักงานจ้าง

นายวิเศษณ์ กำริสุ
พนักงานจ้าง

นางเหลา สุคำพุธ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางเนตรดาว ถิ่นตองโขบ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอัญชลี เวียงบาล
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเนาวรักษ์ เพชรดีคาย
ผู้ดูแลเด็ก

นางนิธิการ ธนโชติรวิกุล
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสิรินรัตน์ ยืนยง
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพินนารัตน์ ราชาชัย
ผู้ดูแลเด็ก

นางจำเนียร ลาดบาศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางพุธธา ลาดบาศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางเครือวัลย์ ลาดบาศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางบัญชี กุลบุตร
ผู้ดูแลเด็ก

นายณัฐพงษ์ หงษาชุม
ครูผู้ดูแลเด็ก

นายคำสิงห์ ปัญญาพ่อ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววาสนา เชื้อบริบูรณ์
ผู้ดูแลเด็ก

นางเปียแก้ว แสนนาม
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางอัจฉราพร ตงศิริ
ผู้ดูแลเด็ก

นางเนาวรัตน์ จันทร์แดง
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางวรินรัตน์ เชื้อกุณะ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นายสรรเสริญ ศรีพรม
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสมใจ ปู่บุตรชา
นักการภารโรง

นางสาวสรัญญา ศรีพรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวแพรวภัส วงศ์ศรีชา
พนักงานจ้างเหมาบริการ